Obchodní podmínky

SvětMarvel s.r.o.


Obchodní podmínky

 

I.Základní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky společnosti SvětMarvel s.r.o. se sídlem Nádražní 2495/20,
Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 069 19 669, zapsané v obchodním rejstříku C 35986
vedeném u Krajského soudu v Plzni, (dále jen ,,společnost“ nebo „prodávající“), upravují
vztahy mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Kupní smlouva je
uzavřena v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Další informace o společnosti SvětMarvel s.r.o. jsou dostupné na internetových stránkách
společnosti.
3. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo
rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu.
5. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely
ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého
povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná
v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské či jiné výdělečné činnosti a to
i v případě, kdy pro jeho činnost není vyžadováno živnostenské oprávnění nebo
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.
6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání
v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
7. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


II.Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou
uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.
2. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
3. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém
obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných
podmínek.
4. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
5. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající
s Kupujícím jinak. 

 

III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy


1. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory),
hradí Kupující sám.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
1) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém
obchodě,
2) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
3. Při zadávání objednávky si Kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a
doručení.
4. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na ikonku
k tomuto účelu určenou. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v
objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami.
5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení
objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je
automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální
obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky
prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se
považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena
potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu
uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny
zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat
kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.


IV.Zákaznický účet


1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující
přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující
provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu
a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu
třetími osobami.
4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj
uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


V. Platební podmínky a dodání zboží


1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 5276342389/0800, vedený u
České spořitelny.
- bezhotovostně platební kartou
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,
- dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti dnů od uzavření kupní smlouvy.
4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.
5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem
připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.
Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
7. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku.
8. Zboží je kupujícímu dodáno:
- na adresu určenou kupujícím objednávce
- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
- prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou určil dopravce, nebyl-li kupující
zastižen na adrese uvedené v objednávce,
9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny
v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob
dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně
kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v
objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na
emailovou adresu kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně
nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu,
poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo
okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak
neučinil.


VI. Odpovědnost společnosti


1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající
odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
1) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti,
které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu
zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
2) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
3) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí.
3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
1) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
2) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
3) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla
při převzetí Kupujícím; nebo
4) vyplývá-li to z povahy věci.
4. Má-li věc vadu, pro kterou je zlevněna nebo jde o věc použitou a kupující
5. , má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Jina vada….


VII. Práva Kupujícího


1. Podstatné porušení smlouvy
1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
1) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci,
může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od
smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez
zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
2) na odstranění vady opravou věci;
3) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
4) odstoupit od smlouvy.
2. Kupující sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu
Společnosti; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

3. Neodstraní-li Společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní,
může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může
od smlouvy odstoupit.
4. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení
smlouvy – viz níže.
5. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Společnost nemůže
dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
Společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli
působilo značné obtíže.
2. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady,
anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může
Společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Společnost
odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li Společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže
Kupující změnit bez souhlasu Společnosti.
3. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady,
pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet
vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit nemůže v takovém případě prodávající dodatečně přiznat právo z
vadného plnění.
Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co
ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.


VIII. Odstoupení od smlouvy


1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží
ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode
dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne
převzetí první dodávky zboží.
2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Společnosti obdržel, a
to na své náklady.

3. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní
dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a
hodnotě, v jakém zboží převzal.
4. Spotřebitel odpovídá Společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti.
5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Společnost však není povinna vrátit přijaté peněžní
prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že mu bylo řádně
doručeno.
IX.
Doručování
1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto
obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou
adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
X.
Mimosoudní řešení sporů
1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové
adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím
a kupujícím z kupní smlouvy.
2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká
obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


XI. Závěrečná ustanovení


1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud
vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah
se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
2. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu,
včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a
prvků, náleží prodávajícímu je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové
stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí

při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na
jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další
součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či
softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 4.6.2018